Regulamentul de ordine interioară

2018-2019

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar în conformitate cu Ordinul nr. 5115/2014 publicat ȋn Monitorul Oficial nr. 23/13. 01. 2015 și ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii.

Art. 2. – Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Şcolii Gimnaziale “Ion Luca Caragiale” şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat.

            Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.
(2) Proiectul Regulamentului intern al unității de învățământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților / asociației părinților și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
(3) Regulament intern al unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
(4) După aprobare, Regulamentul intern al unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, Regulament internal unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă. Învățătorii/profesorii pentru învățământul primar și profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților prezentul Regulament intern. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile Regulamentului intern al unității de învățământ.
(5) Respectarea regulamentului intern este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
(6) Regulament intern al unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului intern al unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta unității de învățământ, pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 6. În unitate, sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate. [citeşte...]