REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ŞCOLII GIMNAZIALE „ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE

I. DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
(1) Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Școala Gimnaziala “Ion Luca Caragiale” Baia Mare în conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al unităţii  din data de 6.12.2018.

 ART. 2
(1) În baza ROFUIP aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unitatea de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, unitatea de învăţământ a elaborat prezentul regulament propriu de organizare şi funcţionare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice unităţii de învăţământ, respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi referitoare la însemnele distinctive pentru elevi, a ţinutei şcolare pentru elevi, etc.

ART. 3
(1) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se revizuieşte anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar.
(3) În mod excepţional, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate revizui şi în timpul anului şcolar dacă apar modificări legislative sau situaţii speciale.
(4) Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariat, de către personalul unităţii de învăţământ şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în ROFUIP.  [citeşte...]